Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DumpWebShop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DumpWebShop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DumpWebShop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van DumpWebShop.nl zijn vrijblijvend en DumpWebShop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DumpWebShop.nl. DumpWebShop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DumpWebShop.nl dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.


3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.


3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Levering


4.1 De door DumpWebShop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.


4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DumpWebShop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid


6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DumpWebShop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.


6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DumpWebShop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan DumpWebShop.nl te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie


7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DumpWebShop.nl , dan wel tussen DumpWebShop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DumpWebShop.nl, is DumpWebShop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DumpWebShop.nl.

Artikel 8. Overmacht


8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DumpWebShop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DumpWebShop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DumpWebShop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen


9.1 Indien u aan DumpWebShop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is DumpWebShop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan DumpWebShop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


9.2 Wanneer door DumpWebShop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DumpWebShop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.


9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DumpWebShop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DumpWebShop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


9.4 DumpWebShop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Aankoop vuurwapens

Mocht u een vuurwapen kopen maar u heeft niet de juiste papieren  dan zal u geld terug gestort worden minus  administratie kosten  van 75,=