Disclaimer

De disclaimer is van toepassing op de Dumpentrend -website www.DumpWebShop.nl en op alle diensten die via de website worden aangeboden. Door gebruik te maken van de DumpenTrend -website geeft u aan akkoord te gaan met de disclaimer.

Privacy
DumpWebShop.nl behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij DumpWebShop.nl daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

Intellectuele eigendomsrechten
Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de DumpWebShop.nl -website te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de DumpWebShop.nl -website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij DumpWebShop.nl en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de DumpWebShop.nl -website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Informatie via de DumpWebShop.nl -website
De informatie die u op de DumpWebShop.nl -website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.
De informatie op de DumpWebShop.nl -website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze disclaimer en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de DumpWebShop.nl -website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.
Indien u fouten op de DumpWebShop.nl -website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u dat meldt via ons contactformulier. De DumpWebShop.nl -website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. DumpWebShop.nl kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Verspreiding van gegevens
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via DumpWebShop.nl op enigerlei wijze te verspreiden.


Schade
DumpenTrend kan, behalve in geval van haar eigen opzet of bewuste roekeloosheid of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade te